Auksjonsvilkår 2021

Auksjonsvilkår 2021DNTs KLASSELØPSAUKSJON/INTERNETTAUKSJON 2021 i samarbeid med ASVTs Trottex AB 

GENERELLE VILKÅR

Auksjonen er åpen for norskregistrerte varm- og kaldblodsåringer. Samtlige hester må være berettiget til Klasseløpene. Auksjonen avholdes på www.asvt.se, auksjonen avholdes fra og med tirsdag 7. september til og med fredag 10. september. Angitt sluttid forlenges med fem minutter fra seneste bud på de hester som har hatt budgivning innen de siste fem minutter før sluttid. Dersom flere bud legges i løpet av denne fem minutters perioden, forlenges salgstiden med ytterligere fem minutter fra siste budet og til den såkalte dynamiske sluttiden. Maksimalt bud kan legges på hesten før salgstidspunkt så snart hesten vises på auksjonsstedet. Selgeren er ansvarlig for informasjonen som er gitt for hesten, selgeren er ansvarlig for hesten frem til levering, hvoretter ansvaret overføres til kjøperen. Selger er ansvarlig for levering av hesten, og forplikter seg til ikke å selge hesten i løpet av auksjonsperioden eller etter at kjøpsavtalen er inngått. Selger samtykker i at personlig informasjon (navn, postadresse, e-post adresse og telefonnummer) kan brukes i sammenheng med auksjonen. Når det gjelder kjøp etter forbrukerkjøpsloven, kan det være obligatoriske bestemmelser som erstatter eller endrer bestemmelser i disse vilkårene. Det som er angitt i vilkårene for "Hesten" eller "Dyret", gjelder også når salg refererer til et annet produkt, service, nytte eller rettighet. 

PERSONOPPLYSNINGER

Det Norske Travselskap (heretter DNT) og ASVTs Trottex AB (heretter Trottex) er ansvarlige for personopplysninger. Ved gjennomføring av auksjonen og salg vil DNT og Trottex behandle personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre auksjonen, og oppfylle avtalen i forbindelse med auksjonen og salget i samsvar med artikkel 6 1b Forordning (EU) 2016/679 (GDPR Forordningen). For markedsføring av kampanjer, tilbud, nye produkter eller tjenester, vil DNT og Trottex behandle personopplysninger. Behandlingen er nødvendig med tanke på DNT og Trottex sin berettigede interesse for å markedsføre seg i henhold til artikkel 6 1f i GDPR forordningen. EU 2016/679 av 27. april 2016. Slik markedsføring kan gjøres gjennom annonser, direkte post, e-post eller på annen måte. For markedsføring av kampanjer, tilbud, nye produkter eller tjenester, vil DNT og Trottex behandle personopplysninger i tilfeller der den registrerte har samtykket til behandlingen i samsvar med artikkel 6 (1a) i GDPR forordningen. Den registrerte har rett til å trekke tilbake sitt samtykke når som helst uten at det berører lovligheten av behandlingen på grunnlag av samtykket. Samtykke til direkte markedsføring kan oppheves ved å varsle det til post@travsport.no eller trottex@asvt.se. Det kan tas automatiserte avgjørelser om at markedsføring skal sendes til de som er registrert. Personopplysninger kan overføres mellom DNT og Trottex, og samarbeidende parter. Overføring av personopplysninger til tredjeland vil kun skje til de land som EU-kommisjonen anser har tilstrekkelige beskyttelsesnivåer og/eller passende sikkerhetstiltak i form av blant annet bindende selskapsregler og/eller standard avtaleklausuler.» Kopi av vernetiltak kan fås ved å kontakte trottex@asvt.se. Personopplysninger i regnskap blir lagret i samsvar med bokføringslovens § 13 og primæropplysninger slettes etter i 5 år. Andre personopplysninger slettes etter 4 år. Den registrerte, hvis personopplysninger blir behandlet av DNT og Trottex, har rett til å be om tilgang til retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av data relatert til den registrerte, eller til å motsette seg behandling og rett til dataportabilitet i henhold til artikkel 20 i GDPR forordningen. Den registrerte har rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten, som er Datatilsynet. Behandling av personopplysninger er ett krav når man inngår avtale om auksjon/salg med DNT og Trottex. Hvis samtykke til behandling av personopplysninger ikke blir gitt, har DNT og Trottex rett til å nekte registrering for auksjon/salg. 

GENERELT OM PARTSFORHOLD
DNT og Trottex er kun formidlere mellom selger og kjøper. DNT og Trottex er ikke ansvarlige for kjøper eller selger på noe vis. Eventuell klage/tvist må føres direkte mellom kjøper og selger. DNT og Trottex fraskriver seg alt ansvar, inkludert ansvar for uriktig informasjon angående markedsførte hester. 

BUDGIVNING
Minimumsbudet er NOK 25 000,-. Minste tillatte økning i budgivning er NOK 1 000,- pr. bud. Dersom selger er mva-pliktig er bud inkl. mva. Det høyeste budet er det siste budet som er mottatt av Trottex i løpet av salgsperioden, og som overstiger tidligere bud med minst NOK 1 000,-. Hvis to eller flere bud er mottatt med samme beløp, gjelder det første budet som er mottatt. Hvilket bud som er først avgjøres av Trottex. Bare bud som sendes inn via Internett ved bruk av Trottex sin tjeneste telles som gyldige bud. Siste bud innenfor fristen avgjøres av Trottex. Kjøpet er bindende mellom selger og den budgiver/kjøper som ga høyest bud. DNT informerer kjøperen, det vil si den som har gitt det høyeste budet at det er inngått bindende avtale. Meldingen sendes via sms eller e-post. Kjøper mottar en kontrakt som må signeres og returneres til DNT, kontrakten skal inneholde opplysninger om avtalepartene, kjøpsdatoen, kjøpesum inkl. salær og eventuelt første innskudd DNTs Auksjonsløp 2023. 

VILKÅR VEDRØRENDE HESTEN
Hestene skal selges i henhold til beskrivelse i helseattest og /røntgenskjema. Bestemmelsene i kjøpsloven §19 skal ikke gjelde. Feil opplysninger på hesten kan bare gjøres gjeldende på de grunnlag, og innen den tid som er spesifisert nedenfor under kjøper/selgerforhold. Helseattest ikke eldre enn 7 dager skal være DNT og Trottex i hende dagen før den første auksjonsdagen, i dette tilfellet senest mandag 6. september. Røntgenresultater skal være DNT og Trottex i hende senest dagen før den første auksjonsdagen, i dette tilfellet senest mandag 6. september. Hesten skal være sertifisert og ferdig grunnvaksinert og fulgt opp i samsvar med DNTs vaksinebestemmelser senest en uke før auksjonsstart. Hesten selges i den stand den forefinnes på salgstidspunktet. DNT kan kreve å ta dopingprøver av hesten. 

FORHOLD MELLOM DNT/TROTTEX OG SELGER
Kopier av helse og røntgenattester som er innsendt av selgeren publiseres på Trottex sin auksjonsside sammen med annen tilstrekkelig informasjon angående hesten, som for eksempel innkjøring med mer. Selgeren må sørge for filmer og bilder av auksjonshesten. Disse vil vises på nettstedet i forbindelse med auksjonen. Selgeren er ansvarlig for all informasjon som er gitt for hver hest. Hestene blir auksjonert ut i nummerrekkefølge. Selgeren er innforstått med at DNT/Trottex ikke kontrollerer betalingsevnen til kjøper på tidspunktet for budgivning. Selger godkjenner 10 dagers kreditt til kjøperen. DNT er ansvarlig for innkreving av kjøpesum etter at budgivningen er over. Påmeldingsskjema må være DNT i hende senest fredag 11. juni 2021. Påmeldingsavgift NOK 2 000, - pr. hest. Påmelding er bindende. Ved strykning belastes selger et tilleggsgebyr på NOK 1 000,- pr. hest. Dersom hesten blir strøket fra auksjonen vil påmeldingsavgiften kun bli tilbakebetalt dersom hesten dør før auksjonen. Dersom selger selv får høyeste bud og høyeste bud er på NOK 50 000,- eller høyere, vil 5% i salær påløpe total budsum. 

Auksjonen kan flyttes eller avlyses etter gjensidig beslutning mellom DNT/Trottex. Dersom en ny auksjon ikke kan avholdes innen to måneder, vil auksjonsavtalen utløpe mellom partene. DNT/Trottex påtar seg intet ansvar for tap eller skade, verken direkte eller indirekte, dersom auksjonen blir avlyst eller flyttet.
 
VILKÅR MELLOM SELGER/KJØPER
Siden kjøper som oftest ikke har hatt muligheten til å undersøke hesten før kjøpet, har kjøperen rett til å kreve erstatning eller heving av kjøp dersom det ved en veterinær/røntgenundersøkelse avdekkes feil som åpenbart kan få betydning for hestens bruksverdi som aktiv travhest eller avlshest. Kjøper har rett til innsyn i journaler og røntgenbilder vedrørende hesten. Selger er ansvarlig for hestens kostnader til og med utlevering av hesten. Risikoen for hesten går over på kjøper ved leveringstidspunktet. Selger har ingen plikt til å utlevere hesten før DNT har mottatt den fulle kjøpesum og salær/innskudd fra kjøper. Dersom hesten ikke blir levert til rett tid, og det skyldes kjøper eller noe forhold fra kjøpers side, overgår risikoen til kjøperen når selger har gjort sitt for at for at utlevering av hesten kan gjennomføres. Informasjon, røntgen og helseattest er kun veiledende for kjøperen, og fritar ikke kjøperen fra sin undersøkelsesplikt. For å ha rett til heving av kjøp ved eventuelle feil ved hesten må kjøper gjennomføre en veterinærundersøkelse innen 14 dager etter utlevering av hesten, forutsatt at utlevering har funnet sted innen 14 dager etter kjøpet. Ellers senest 28 dager etter kjøpet. Hvis utlevering skjer senere enn 14 dager fra kjøpet, og dette er på grunn av selger, er 14 dager fra utlevering gyldig. Dersom hesten er oppstallet i utlandet og selger/kjøper ikke har avtalt annet skal hesten fortrinnsvis overleveres på Bjerke travbane. 

Dersom det oppdages vesentlige feil som etter all sannsynlighet har vært til stede, men som ikke er i henhold til innleverte attester/skjemaer, må dette opplyses til DNT i henhold til ovennevnte gitte frister. Retten til å klage bortfaller dersom kjøper ikke reklamerer på beskrevet måten innen den angitte tiden, bortsett fra i tilfelle selgeren har opptrådt uredelig. Til tross for ovennevnte klagefrist har kjøperen rett til å forlenge fristen dersom hesten har blitt tilført forbudte substanser eller stoffer, eller utsatt for forbudte metoder, behandling eller manipulasjon, jf. DNTs forbuds- og karenstidsliste det A (forbudslisten), og dette etter all sannsynlighet har skjedd mens hesten var under selges ansvar. Eventuell tvist er direkte mellom kjøper og selger. Utfylt egenerklæringsskjema hvor selger bekrefter at det ikke er oppdaget sykdom/skader eller symptomer på smittsomme sykdommer på hesten eller stallen/besetningen den kommer fra skal følge hesten ved utlevering. Selger er ikke ansvarlig for skader som rammer et annet dyr eller personer på grunn av smittsom sykdom som dyret hadde ved leveringstidspunktet dersom selger har handlet i god tro. Selger forplikter seg til å levere hestepasset ved utlevering av hesten, dersom hestepasset er bortkommet vil selger bli belastet for utstedelse av ett duplikatpass. Dersom hesten returneres til selger på grunn av vesentlige feil/mangler er selger ansvarlig for transportkostnad. Andre kostnader som påløper etter utlevering av hesten er kjøpers ansvar. 

VILKÅR MELLOM DNT OG SELGER/KJØPER
Betalingsbetingelser: 

DNT krever 4% salær på kjøpesummen, salær belastes kjøper. Dersom selger er momspliktig, er kjøpesummen inkludert merverdiavgift. 

Betaling skal gjøres til DNT, forfall 10 dager fra auksjonsdato. Dersom betaling blir forsinket, belastes kjøper med en rente på lovens forsinkelsesrente fra forfallsdato på faktura. Eiendomsretten til hesten overføres til kjøperen når full betaling er utført. Eierskifte, registrering av stallpseudonym og eventuell eksport av hest solgt på auksjonen vil utføres vederlagsfritt av DNT. 

Dersom kjøper ikke overholder sine betalingsforpliktelser har Det Norske Travselskap rett til å treffe følgende tiltak: 

1) Kansellere kjøpet, dersom kjøpet blir kansellert, er kjøper forpliktet til å betale erstatning tilsvarende 10% av kjøpesummen, dog minst NOK 20 000, - til selger. 

2. Inndrive kjøpesummen til fulle: DNT vil rettslig inndrive kjøpesummen for selger hvor kostnadene er for kjøpers regning. 

Selger kan innvilge utvidet kreditt til kjøper. Dette avgjør hver enkelt selger selv etter at han/hun vet hvem som er kjøper. I slike tilfeller skal håndpenger innbetales tilsvarende 10% av kjøpesummen, dog minimum NOK 20.000. Restoppgjøret skal finne sted i henhold til avtale mellom selger/kjøper. Dersom selger godkjenner kreditten, kan hesten utleveres umiddelbart. Dersom selger ikke godkjenner kreditten, blir hesten oppstallet på kjøpers regning inntil hele oppgjøret er mottatt. Hesten utleveres ikke før hele beløpet er betalt dersom annet ikke er avtalt. For begge typer selgerkreditt skal ett særskilt gjeldsbrev undertegnes. 

Alle varmblodsåringer som blir frembudt under auksjonen er berettiget til å starte i DNTs Auksjonsløp 2023 med en førstepremie på NOK 200 000,-. Første innskudd på NOK 2000,- vil automatisk bli belastet kjøper ved overdragelse. Dersom hest er strøket før auksjonen er den ikke berettiget til DNTs Auksjonsløp 2023. 

LOVVALG OG VERNETING
Norsk lov anvendes både i forhold mellom DNT/Trottex og selger/kjøper, så vel som mellom selger og kjøper. Lov om internasjonale kjøp er ikke gjeldende. Tvist skal avgjøres av den norske offentlige domstolen, med Oslo tingrett som avtalt verneting. 


KONTAKTINFORMASJON 

DNTs kontaktinformasjon: 
E-post: post@travsport.no
Postadresse: Det Norske Travselskap, Postboks 194 Økern, 0510 OSLO
Tlf: 22 95 60 00

Kontaktinformasjon til auksjonsansvarlig:
Navn: Laila Stolpnes
E-post: laila.stolpnes@travsport.no
Tlf.: 950 77 061

Kontaktinformasjon til personvernansvarlig:
Navn: Marius Lundstein
E-post: marius.lundstein@travsport.no
Tlf.: 994 90 750

ASVTs Trottex ABs kontaktinformasjon er: 
E-post: trottex@asvt.se
Postadresse: ASVTs Trottex AB, c / o Stockholm Travels Society, Box 20501, 161 02 Bromma

Kontaktinformasjon til personvernombudet er:
Navn: Sara Lennartsson
E-post: sara.lennartsson@asvt.se
Telefon: +46 70 748 03 93

Nyheter

  • Auksjonskatalogen er klar

  • Oversikt med katalogrekkefølge

  • 141 åringer til Klasseløpsauksjonen

  • Klasseløpsauksjon 2020: Salgsoversikt

  • Solgte kaldblods- og varmblods 2019

  • Solgte varm- og kaldblods 2018